Home / About us / Beginner / Board / Checklist / Link /
.:: About us ::.

ผีเสื้อ...สิ่งมีชีวิตเล็กๆ แมลงที่มีปีกแสนสวย ซึ่งทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ให้กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ และยังเป็นอาหารแก่สัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น แมงมุม นก ปลา กบ ฯลฯ

นอกจากนี้ผีเสื้อบางชนิด ก็มีชีวิตเกี่ยวพันกับ พืชเฉพาะอย่าง ที่หนอนผีเสื้อกิน ก่อนเป็นดักแด้ จึงนับได้ว่าผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความสำคัญ ต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง

ดังนั้นการสูญพันธุ์ไปของผีเสื้อแต่ละชนิด ย่อมมีผลกระทบ ต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอน แม้ว่าในปัจจุบัน กระแสของ การอนุรักษ์ธรรมชาติ จะมีมากขึ้น แต่การจับผีเสื้อจากธรรมชาติ เพื่อการสะสม ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในบ้านเมืองของเรานั้น ผู้ที่สนใจในวงจรชีวิตของผีเสื้อจริงๆ มีน้อยมาก แม้แต่หนังสือเชิงวิชาการ ที่เกี่ยวกับผีเสื้อ ก็หามาศึกษาได้ยากมาก

ชมรมนักนิยมธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์กร ที่ดำเนินงานขั้นพื้นฐาน ในการให้ความรู้ และความรักธรรมช่าติแก่สมาชิก เพื่อนำไป สู่ผลของการอนุรักษ์ธรรมชาติในที่สุด ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับธรรมชาติมากว่า 20 ปี มีการจัดกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบ

การดูผีเสื้อก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี ผู้ให้ความสนใจมากพอสมควร จึงได้มีการก่อตั้ง "กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ" ขึ้น เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม ด้านการศึกษาชีวิต ของผีเสื้อในระดับเบื้องต้น อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสริมให้รักธรรมชาติโดยใช้ผีเสื้อเป็นสื่อ
2. ส่งเสริมให้เห็นประโยชน์ และความสำคัญของผีเสื้อ
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ผีเสื้อ และระบบนิเวศของผีเสื้อ
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผีเสื้อ และระบบนิเวศของผีเสื้อ
5. ส่งเสริมการศึกษาผีเสื้อในธรรมชาติ
6. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่สนใจในผีเสื้อ
7. ให้ความรู้เยาวชนในการศึกษาผีเสื้อในเชิงอนุรักษ์

สำหรับกิจกรรมนั้น จะจัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตามโอกาสจะอำนวย โดยจะทำการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลของชนิด ปริมาณ และถิ่นที่อยู่อาศัย ของผีเสื้อต่างๆ ในธรรมชาติ

ติดต่อเรา:
กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ ชมรมนักนิยมธรรมชาติ
39/284 พิพรพงษ์ 2 ซ.กวีเหวียนระวี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กทม.10210 หรือ E-mail : thai@savebutterfly.comcopyright @ 2008 www.savebutterfly.com All rights Reserved.
contact : webmaster@savebutterfly.com