Home / About us / Beginner / Board / Checklist / Link /
.:: สมุดบันทึกและการจดบันทึก ::.

ในการดูผีเสื้อนั้นสมุดบันทึกก็ถือว่ามีความจำเป็นเช่นกัน ใช้สำหรับการ วาดภาพผีเสื้อที่พบเห็น โดยอาจจะวาดเฉพาะลักษณะเด่นหรือ สี ของผีเสื้อชนิดนั้น ๆ แล้วนำมาจำแนกชนิดภายหลังจากคู่มือดูผีเสื้อเล่มต่าง ๆ

นอกจากสมุดบันทึกจะใช้บันทึกภาพาวาดแล้วยังสามารถจดรายงานการพบผีเสื้อ ในการดูผีเสื้อนั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการดูผีเสื้อในช่วงเวลาอื่นต่อไป เนื่องจากช่วงชีวิตของผีเสื้อมีระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งมีความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตอื่นและสภาพแวดล้อมค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือสัตว์ชนิดต่างๆ ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้นและสารเคมี ดังนั้นการพบผีเสื้อแต่ละชนิด รวมทั้งปริมาณที่พบว่ามีมากน้อยเพียงใด ย่อมจะแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ ในช่วงเวลาที่สำรวจพบผีเสื้อว่าเป็นอย่างไร ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

ในการบันทึก ควรทำทันทีในระหว่างที่ดู เพราะเมื่อสงสัยก็ยังสามารถสังเกตผีเสื้ออีกครั้งได้ ทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าการบันทึกในภายหลัง เพราะอาจลืมและจำสับสนทำให้เกิดความผิดพลาดได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรบันทึก

วัน เดือน ปี (Date)ควรใช้ระบบวันที่-เดือน-ปี โดยเดือนเป็นตัวย่อและปีเขียนเต็ม เช่น ๑๐ ม.ค ๒๕๔๔
เวลา (Time) เพื่อดูเวลาที่ผีเสื้อออกหากินในแต่ละช่วงของวัน ควรใช้ระบบ ๒๔ ชม. เช่น ๖:๓๕, ๑๒:๔๐, ๑๗:๐๐
สถานที่ (Place) ควรใช้จังหวัด : อำเภอ : ตำบลหรือสถานที่เฉพาะ เช่น เพชรบุรี : แก่งกระจาน : อช.แก่งกระจาน
จำนวนชนิด (Species)
และประชากร (Population)
ระบุชนิดและจำนวนในแต่ละพื้นที่เท่าที่จะทำได้
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรบันทึกไว้ เช่น ความสูงของพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ สภาพและประเภทของป่า ชนิดของพืชเด่น ๆ สภาพท้องฟ้า อากาศ อุณหภูมิ เป็นต้น


จากข้อมูลที่นำมาฝากแก่นักดูผีเสื้อมือใหม่และผู้สนใจ หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มาก็น้อยนะครับ...ขอให้สนุกับการดูผีเสื้อนะครับ : )

เรียบเรียงข้อมูลจาก : หนังสือ ผีเสื้อ คู่มือดูผีเสื้อในประเทศไทย โดย จารุจินต์ นภีตะภัฎ, เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์

<< Click for previouscopyright @ 2008 www.savebutterfly.com All rights Reserved.
contact : webmaster@savebutterfly.com