ชื่อภาษาไทย : สมิงเชียงดาว 
ชื่อสามัญ : Bhutan Glory
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bhutanitis Iidderdalei ocellatomaculata
ขนาด : 90-100 mm
ความชุกชุม : คาดว่าสูญพันธุ์
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ : Chiang Mai : Sept, Oct.