ชื่อภาษาไทย : หางตุ้มอดัมสัน 
ชื่อสามัญ : Adamson’s Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parides adamsoni
ขนาด : 100-120 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :