ชื่อภาษาไทย : หางตุ้มหางกิ่ว 
ชื่อสามัญ : Common Clubtail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachliopta coon
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :