ชื่อภาษาไทย : เชิงลายใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Great Blue Mime
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilasa paradoxa
ขนาด : 90-120 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :