ชื่อภาษาไทย : หางติ่งพิตแมน (หางติ่งลายเลือน) 
ชื่อสามัญ : Pitman’s Halen
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio pitmani
ขนาด : 85-100 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :