ชื่อภาษาไทย : หางดาบปีกโค้ง 
ชื่อสามัญ : Yellow Gorgon
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Meandrusa payeni
ขนาด : 110-130 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, W, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :