ชื่อภาษาไทย : หางดาบภูเขา 
ชื่อสามัญ : Fourbar Swordtail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium agetes
ขนาด : 75-90 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกทั้งสองข้างมีสีขาวอมเขียว ขอบปีกด้านนอกมีสีดำ และมีแถบกีดำพาดจากขอบปีกคู่หน้า 4 แถบ ปลายปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายดาบ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :