ชื่อภาษาไทย : หางดาบลายจุด 
ชื่อสามัญ : Spot Swordtail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium nomius
ขนาด : 75-90 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :