ชื่อภาษาไทย : สะพายฟ้าธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Bluebottle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium sarpedon
ขนาด : 80-95 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกทั้งสองด้านมีสีดำ มีแถบสีฟ้าขนาดใหญ่พาดกลางปีก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :