ชื่อภาษาไทย : หนอนจำปีจุดเชื่อม 
ชื่อสามัญ : Great Jay
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium eurpylus
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :