ชื่อภาษาไทย : หนอนจำปีจุดแดงต่อ 
ชื่อสามัญ : Spotted Jay
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium arycles
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :