ชื่อภาษาไทย : ขาวแคระ 
ชื่อสามัญ : Psyche
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leptosia nina
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :