ชื่อภาษาไทย : ขอบปีกเลื่อยลายจุด 
ชื่อสามัญ : Spotted Sawtooth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prioneris thestylis
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :