ชื่อภาษาไทย : หนอนใบกุ่มเส้นดำ 
ชื่อสามัญ : Striped Albatross
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Appias libythea
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :