ชื่อภาษาไทย : หนอนใบรักเหลือง 
ชื่อสามัญ : Yellow Glassy Tiger
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parantica Aspasia
ขนาด : 75-85 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :