ชื่อภาษาไทย : หนอนใบรักตาลแดงธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Chestnut Tiger
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parantica sita
ขนาด : 85-105 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :