ชื่อภาษาไทย : ร่อนลมน้อย 
ชื่อสามัญ : Small Wood Nymph
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ideopsis gaura
ขนาด : 100-120 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :