ชื่อภาษาไทย : เลอะเทอะแฉกม่วงดูรา 
ชื่อสามัญ : Scarce Lilacfork
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lethe dura
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :