ชื่อภาษาไทย : เลอะเทอะป่าไผ่ 
ชื่อสามัญ : Bamboo Treebrown
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lethe europa
ขนาด : 60-80 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :