ชื่อภาษาไทย : เลอะเทอะลายแถบ 
ชื่อสามัญ : Banded Treebrown
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lethe confuse
ขนาด : 50-55 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :