ชื่อภาษาไทย : เลอะเทอะลายตรง 
ชื่อสามัญ : Straight Treebrown
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lethe verma
ขนาด : 55-60 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :