ชื่อภาษาไทย : เลอะเทอะจีน 
ชื่อสามัญ : Chinese Labyrinth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neope armandii
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :