ชื่อภาษาไทย : ตาลจุดเรียงปีกหลังจุด 
ชื่อสามัญ : White Diadem
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ethope diademoides
ขนาด : 80-90 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :