ชื่อภาษาไทย : ตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด 
ชื่อสามัญ : Starry Diadem
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ethope noirei
ขนาด : 80-90 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :