ชื่อภาษาไทย : ไกเซอร์น้ำเงิน 
ชื่อสามัญ : Blue Kaiser
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Penthema darlisa
ขนาด : 95-105 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, E
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :