ชื่อภาษาไทย : ตาลพุ่มใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Cyclops Bushbrown
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mycalesis mnasicles
ขนาด : 60-70 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :