ชื่อภาษาไทย : ปีกใสจุดตาลายหัก 
ชื่อสามัญ : Angle Cyclops
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erites angularis
ขนาด : 50-60 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : W, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :