ชื่อภาษาไทย : วงแหวนลาย 
ชื่อสามัญ : Striped Ringlet
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ragadia crisilda
ขนาด : 40-50 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :