ชื่อภาษาไทย : ตาลแถบเหลือง 
ชื่อสามัญ : Pan
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthotaenia busiris
ขนาด : 60-70 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :