ชื่อภาษาไทย : เหลืองลีนา 
ชื่อสามัญ : White Dryad
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aemona lena
ขนาด : 80-100 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :