ชื่อภาษาไทย : นางพญาพม่า 
ชื่อสามัญ : Burmese Junglequeen
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stichophthalma louisa
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :