ชื่อภาษาไทย : หนอนมะพร้าวขนปุย 
ชื่อสามัญ : Plamking
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amathusia phidippus
ขนาด : 100-125 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : C, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :