ชื่อภาษาไทย : หนอนหนามปีกเหลือง 
ชื่อสามัญ : Yellow Coster
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acraea issoria
ขนาด : 50-70 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :