ชื่อภาษาไทย : ลายเขาสูง 
ชื่อสามัญ : Indian Fritilary
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 5.2 Argyreus hyperbius
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :