ชื่อภาษาไทย : ลายขี้เมี่ยง 
ชื่อสามัญ : Rustic
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 5.5 Cupha erymanthis
ขนาด : 50-65 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :