ชื่อภาษาไทย : แพนซีฟ้า 
ชื่อสามัญ : Blue Pansy
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Junonia orithya
ขนาด : 40-60 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :