ชื่อภาษาไทย : แพนซีเหลือง 
ชื่อสามัญ : Yellow Pansy
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Junonia hierta
ขนาด : 50-60 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :