ชื่อภาษาไทย : โยม่า 
ชื่อสามัญ : Lurcher
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Yoma sabina
ขนาด : 75-85 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :