ชื่อภาษาไทย : ปีกไข่ใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Great Egg-fly
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypolimnas bolina
ขนาด : 70-110 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :