ชื่อภาษาไทย : ใบไม้เล็ก 
ชื่อสามัญ : Autumn Leaf
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doleschallia bisaltide
ขนาด : 75-85 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :