ชื่อภาษาไทย : ขี้โอ่ลายแถบ 
ชื่อสามัญ : Banded Dandy
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Laringa horsfieldi
ขนาด : 50-60 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, C, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :