ชื่อภาษาไทย : แผนที่ธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Map
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyrestis thyodamas
ขนาด : 50-60 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :