ชื่อภาษาไทย : แผนที่แดงลายประ 
ชื่อสามัญ : Intermediate Maplet
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chersonesia intermedia
ขนาด : 40-50 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :