ชื่อภาษาไทย : จ่าเซลล์ทึบ 
ชื่อสามัญ : Staff Sergeant
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Athyma selenophora
ขนาด : 55-75 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :