ชื่อภาษาไทย : จ่าคาม่า 
ชื่อสามัญ : Orange Staff
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Athyma cama
ขนาด : 60-75 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :