ชื่อภาษาไทย : แถบเขียวอ่อน 
ชื่อสามัญ : Green Commodore
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limenitis daraxa
ขนาด : 60-70 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :