ชื่อภาษาไทย : แถบขาวใหญ่ 
ชื่อสามัญ : White Commodore
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limenitis dudu
ขนาด : 60-70 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :