ชื่อภาษาไทย : แถบขาวธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Commander
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moduza procris
ขนาด : 60-75 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :